POLATDEMİR TURİZM TİCARET A.Ş. (LASAGRADA HOTEL)

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  1. I.            VERİ SORUMLUSU

Polatdemir Turizm Ticaret A.Ş. (Lasagrada Hotel) (Bundan sonra kısaca “ŞİRKET” olarak ifade edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ŞİRKET ile ilişkili tüm şahıslara (ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil) ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra kısaca “KVKK” olarak ifade edilecektir)’na uygun olarak işlenerek ve muhafaza edilecektir. Bu sorumluluğumuzu “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

  1. II.            KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Size daha iyi bir hizmet verilebilmesi, ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, çeşitli avantajların sağlanarak sunulması, promosyon ve kampanya bildirimi, reklam ve tanıtımların yapılması, ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında beğenileriniz, müşteri memnuniyeti kullanım alışkanlıkları, ŞİRKET ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ŞİRKET ticari ve stratejilerinin belirlenerek uygulanması, ŞİRKET’in insan kaynakları faaliyetinin yürütülebilmesi ve bunun gibi her türlü hizmetin sağlanabilmesi amacıyla 6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  1. III.            İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla ve ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlere yönelik beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara önerilmesi, ŞİRKET ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ŞİRKET ticari ve stratejilerinin belirlenerek uygulanması, ŞİRKET’in insan kaynakları faaliyetinin yürütülebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nda belirtilen şartlar uyarınca aktarılabilecektir.

  1. IV.            KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

ŞİRKET tarafından, kişisel verileriniz her türlü kanallar (otel, şubeler, internet vb.) aracılığıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Bu bilgilerin kaydedilmesiyle tarafınıza sunulacak hizmetlerin kusursuz olabilmesi, bildirimlerin (telefon, SMS, e-posta vb.) zamanında ulaştırılabilmesi, sözleşmesel ve/veya kanuni anlamda zorunlu bulunulan ölçüde ya da ihtiyaç durumunda bilgi sağlanması amaçlanmaktadır.

  1. V.            KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin talepleri işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, ŞİRKET tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlenen tarifesindeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

1)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6)      6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8)      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

KKVK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemlerle ŞİRKET’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu henüz herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak ŞİRKET’e yapmanız gerekmektedir. Bu çerçevede KVKK’nun 11. maddesi kapsamında ŞİRKET’e yapabileceğiniz yazılı başvuruyu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KKVK’nun 11. maddesi kapsamında kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi www.lasagradahotel.com adresindeki formu doldurarak imzalı bir nüshasını Halaskargazi Cad. No:96 Osmanbey Şişli - İstanbul adresine bizzat iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemlerle veya ilgili formu polatdemir@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.